Su Dağıtım Şebekeleri

 
Su Dağıtım Şebekelerinin Genetik Algoritma ile Optimal Tasarımı ve Genişletilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2003

A. Murat KAHRAMAN

 

Özet
Dünyada hızla nüfusun artmasına karşılık temiz su kaynaklarının giderek azalması göz önünde bulundurulursa su dağıtım şebekelerinin optimizasyonunun öneminin arttığı açıktır. Araştırmacılar önce şebeke hidroliğini çözmek için bilgisayar programları oluşturmuşlar, daha sonra su dağıtım şebekelerinin optimizasyonu konusunda çeşitli optimizasyon yöntemleri ve bunları kullanan programlar hazırlamışlardır. Ancak bunların bir çoğu gerçek şebeke sistemlerine uygulanması çok zor olan teknikler olması sebebiyle piyasalarda yaygın kullanım alanı bulamamıştır. Son yıllarda ise yeni bir yaklaşım sayabileceğimiz Genetik Algoritmaların (GAs) şebeke optimizasyonunda kullanımı giderek artmaktadır. Günümüzde genetik algoritmalar su dağıtım sistemlerinin dizaynı, genişletilmesi, rehabilitasyonu, su sızıntılarını minimize etmek için kontrol vanalarının yerleşimi, karmaşık sistemler için pompa çalışma zamanlarının düzenlenmesi, hazne işletilmesi, numune alma ve klorlama istasyonlarının yerleşimi, farklı kaynaklardan alınan suların kalitesinin optimize edilmesi gibi çok geniş bir alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmaların ışığında, su dağıtım şebekelerinin dizaynı ve genişletilmesinde kullanılabilecek, genetik algoritma ile optimizasyon yapan SuGA adlı Visual BASIC ortamlı bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Hazırlanan program, dağıtım şebekesinin hidrolik hesapları için EPA’nın su dağıtım şebekesi programı EPANET2’yi, genetik algoritma için de Optiwater firmasının OptiGA adlı ActiveX denetimini kullanmaktadır. Hazırlanan program ile her bir boru için dizaynda kullanılabilecek boru çapları ve fiyatlarını kullanarak, her düğüm noktası için ayrı ayrı verilebilen minimum ve maksimum basınç ve her boru için ayrı ayrı verilebilen minimum ve maksimum hız sınırları arasında optimize edilmiş bir şebeke sunabilmektedir. Hazırlanan program su dağıtım şebekelerinin dizaynında, mevcut bir şebekenin genişletilmesinde ve hatta rehabilitasyonunda bir mühendis denetiminde optimizasyon amaçlı kullanılabilir.
Abstract
In last decades, rapid increase in world population, urbanization and depletion of fresh water resources indicates that the optimization of water distribution networks is an essential element of water resources protection. Although up to now numerous computer aided tools on hydraulic design of water distribution networks and optimization methods have been developed. These methods could not be used widely due to some difficulties in the application of these methods/tools in real-size water distribution networks. Optimization of water distribution systems using genetic algorithms gains acceptance all over the world recent years. Genetic algorithms are powerful population oriented search algorithm based upon Darwin’s theory Survival of the fittest. The genetic algorithm selects, combines and manipulates possible solutions in a search for the lower cost network. Many tests of the application of the genetic algorithm optimization process to real-life network designs have shown that the GA is effective at finding low cost solutions. This study describes development of a computer program, called SuGA, which uses Genetic Algorithm for the least-cost design and expansion of water distribution system. Program was tested with several problems from the literature, comparing solutions was fairly near for small-scale water distribution systems. SuGA is a windows program under construction of Microsoft Visual Basic that optimizes water distribution systems using genetic algorithm. It uses Epanet2 (Distributed by The U.S. EPA) for hydraulic calculations, and OptiGA (Optiwater) ActiveX control for Genetic Algorithm optimization. SuGA can be used for new design, expansion or rehabilitation of existing water distribution systems for optimization.
İndirme Adresi
 
 
 
Su Dağıtım Sistemlerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:6 Sayı:3 Ekim 2004

A. Murat KAHRAMAN, Davut ÖZDAĞLAR

 

ÖZET/ ABSTRACT

Son yıllarda su dağıtım şebekelerinde optimizasyon tekniklerinin kullanımı giderek artmaktadır. Gelişmiş

ülkelerde, su dağıtım sistemlerinin boyutlandırılması ve işletilmesinde, en iyi optimizasyon seçeneklerinden biriolan Genetik Algoritma (GA) ön plana çıkmıştır. Yöntem basit ve uygulanması kolaydır. GA yöntemi ile

optimizasyon sayesinde büyük şebekelerin inşaat ve işletme maliyetlerinde %15 ila 50 arası kazançlar

sağlanmakta ve hidrolik açıdan da daha iyi şebekeler elde edilebilmektedir. Bu amaçla hidrolik hesaplamalar için EPANET benzeşim modelini ve David Goldberg’in temel genetik algoritmasının modifiye edilmiş bir halini kullanarak su dağıtım şebekelerinin tasarımında optimizasyon yapan SUGANET adlı bir program (Kahraman,2003) geliştirilmiştir. Bu çalışmada, literatürde birçok araştırmacının çözüm yaptığı (8 borulu, iki gözlü) hayali bir şebeke ve (34 borulu, üç gözlü) Hanoi kenti şebekesi benzer koşullarla optimize edilerek uygun çözümler elde edilmiş ve SUGANET’in sonuçları diğer araştırmacıların sonuçlarıyla kıyaslanmıştır.

Optimizasyon ile elde edilen sonuçlar, boru çaplarının değişiminin teleskopik olacak şekilde değişmesi

koşulu ve uygun akış yönleri göz önünde bulundurularak proje mühendisi tarafından düzeltildiğinde, daha iyisonuçların elde edilebildiği görülmüştür.

Bu programın kullanımı kolay olup, hidrolik benzeşim modelleri ile hemen hemen aynı girdileri

kullanmaktadır. Ek olarak sadece genetik algoritma parametreleri için bir kaç değere ihtiyaç duyulmaktadır. Buçalışmada kullanılan programın kısa sürede çözme ve optimum çözüme ulaşabilme özelliklerinin iyi olduğu vegerçek şebeke sistemlerine kolaylıkla uygulanabilir olduğu saptanmıştır.

In recent years, the use of optimization techniques for the design of water distribution networks has beenincreased. Genetic Algorithm (GA), which is one of the best optimization techniques employed in water sector, is pioneered technique for design and operation of water distribution networks in developed countries. The method is simple and it can be applied easily. GA-based optimization in the design of water distribution networks can yield higher capital and operational cost savings between 15% and 50% in large networks; and allows obtaining hydraulically better solutions. In this study, a program (SUGANET) which uses EPANET simulation model for hydraulic calculations and a modified David Goldberg’s simple GA for optimization of design of water distribution networks is developed. A model network with 8 pipes and 2 loops and Hanoi City network with 34 pipes and 3 loops, which has been stated in the literature by many researchers, have been redesigned of SUGANET and the results are compared with the results of previous researchers.

Better solutions can be found when project engineer straightened solutions that obtained from optimization by taken into consideration proper flow direction and pipe diameters changing under telescopic rule The program uses almost same data with hydraulic simulation models and it needs only a few genetic algorithm parameters. It is determined in this study that the program reaches proper solution more quickly, and can be applied on any water distribution network easily.

ANAHTAR KELİMELER / KEYWORDS

Su dağıtım sistemleri, optimizasyon, genetik algoritma, tasarım, ağ şebeke

 

Water distribution systems, optimization, genetic algorithm, design, network

Makalenin tamamını indir

 

 

Kompleks Su Dağıtım Şebekelerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu

İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi Cilt: 17 Sayı: 2 Nisan 2006

Davut ÖZDAĞLAR, Ertuğrul BENZEDEN, A. Murat KAHRAMAN

ÖZET

Bu çalışmada Genetik Algoritmalarla kompleks içmesuyu dağıtım sistemlerinin

optimizasyonu konusu irdelenmiştir. İlk iki yazar tarafından 2001 yılında projelendirilmiş

olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) içme suyu dağıtım şebekesi genetik

algoritma ile tasarım yapan SUGANET adlı programla çözülerek sonuçlar ekonomik ve

hidrolik açıdan incelenmiştir. İki ayrı noktadan beslenen sistem için dört farklı hidrolik

konumu birlikte sağlayan çözüm yapılmıştır. Projelendirmede hidrolik açıdan kararlı

çözümü bulan diğer bir bilgisayar programı (DOHC) yardımıyla elde edilen çözüm,

SUGANET programıyla elde edilen çözümle kıyaslanmıştır. SUGANET çözümünün

maliyet açısından %5.3 daha ucuz, hidrolik açıdan da daha iyi sonuçlar verdiği

saptanmıştır. Ayrıca, hidrolik açıdan bir kararlı durum için çözüm bulan klasik bilgisayar

programlarıyla, deneme yanılma yöntemiyle çaplar düzeltilerek defalarca yapılan ve aylar

süren proje çalışmalarının birkaç gün içerisinde optimum çözüm ile sonuçlandırılabildiği

görülmüştür.

ABSTRACT

Optimization of Complex Water Distribution Networks Using Genetic Algorithm

In this paper, optimization of complex water distribution systems using genetic algorithms

has been discussed. The potable water distribution network of İzmir Atatürk Organized

Industry Region (IAOSB), which was designed in 2001 by the first and second authors, is

solved using a code implementing genetic design algorithms, SUGANET, and its solutions

are evaluated from an economical and hydraulic viewpoint. A solution that provides four

different hydraulic conditions is obtained for the system with supplies from two different

nodes. The solution obtained by SUGANET is compared with the solution by DOHC, a code that can obtain hydraulically stable solutions. The comparison shows that SUGANET

solution is 5.3% less costly and yields hydraulically better results. Furthermore, it is shown

that the design studies can take months, if conventional trial-and-error codes solving

for hydraulically stable solutions were used, and that the design time required for the

 

optimal solution can be reduced to the order of days.

Not: Bu yazı

- Yayın Kurulu’na 11.04.2005 günü ulaşmıştır.

- 30 Haziran 2006 gününe kadar tartışmaya açıktır.

* Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca-İzmir –

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

** Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Buca-İzmir –

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*** Çevre Yüksek Mühendisi, İzmir – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kompleks Su Dağıtım Şebekelerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu