Alkali İyonize Su

Alkali-İyonize Suyun Anti-kanser Etkisi

Kyu-Jae LEE1,2, Seung-Kyu PARK1,2, Jae-Won KIM1, Gwang-Young KIM1, Young-Suk RYANG5, Geun-Ha KIM 1, Hyun-Cheol CHO3, Soo-Kie KIM2,3, and Hyun-Won KIM2,4 1 Dept. of Parasitology, 2 Institute of Basic Medical Sciences, 3 Dept. of Microbiology, 4 Dept. of Biochemistry, Wonju College ofMedicine, Yonsei Univ. ( Wonju , Korea) 5Dept. of Biomedical Laboratory Science and Institute of Health Science, College of Health Science, Yonsei Univ. ( Wonju , Korea)

Abstract: Certain minerals can produce alkaline reduced water with high pH and low oxidation-reduction

potential (ORP) when dissolved in water. Alkaline reduced water (ARW) showed significant anticancer effect.

When B16 melanoma cells were inoculated subcutaneously and intra-peritoneally, C56BL/6 mice fed with

ARW showed tumor growth delay and the survival span was significantly lengthened. ARW also showed the

inhibition of metastasis by reducing the numbers of B16 melanoma colonies when injected through tail vein.

The amount of reactive oxygen species (ROS) was very reduced when fed with ARW except for spleen,

which is a major organ for immunity. Even for normal mice, ARW intake invoked systemic cytokines, such

as, Th1 (IFN-g, IL-12) and Th2 (IL-4, IL-5), suggesting strong immuno-modulation effect. Both ROS

scavenging effect and immuno-modulation effect might be responsible for anticancer effect of alkaline

reduced water.

Keyword: alkaline reduced water, anticancer effect, antioxidant, immuno-modulation

 

ALKALİ-İYONİZE SUYUN TARIM VE YİYECEK

ENDÜSTRİLERİNDEKİ UYGULAMALARI

+ National Food Research Institute, , + +, Kannondai, Tsukuba, Ibaraki Prefecture -*/ 20.,, Japan
, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo, 1 - + Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo ++- 20/0, Japan

Muhammad Imran AL-HAQ+, , , Junichi SUGIYAMA+ and Seiichiro ISOBE+

 

ÖZET

Hasat sonrası hastalıkların mikrobiyolojik olarak kontrolü üzerinde geniş bir şekilde çalışılmış olup, uygulanabilir bir teknoloji olduğu görülmüştür. Taşıma, ham ürünlerin yıkanması, aletlerin ve boru hatlarının temizlenmesi ve paketleme gibi bütün son ürün işleme proseslerinde gıda emniyeti sağlanmalıdır. Bu amaç için çeşitli ticari ürünler mevcuttur. Zamanımız yeni teknolojiler geliştirmek için hazırdır. Japonya’da geliştirilmiş olan suyun elektrolizi tekniği hızla diğer ülkelerde de popüler olmaya başlamıştır. Sterilizasyon etkisi arkasındaki prensip hakkında çok az şey bilinmektedir ancak çok önemli bakteriyel, virüs ve mantar özellikleri ortaya çıkmıştır. Hasattan önce ve sonra alkali iyonize suyun tarımda uygulaması hakkında Japonya, Çin ve Amerika’da bazı çalışmalar yapılmaktadır. Cihazın oldukça küçük ve taşınabilir olması alkali iyonize suyun arazide üretimine olanak sağlamıştır. Elektrolize suyun meyve, sebze, kaplar ve kesilmelerindeki sterilizasyon amaçlı kullanımındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Elektrolize su meyve sebzelerde hasat sonrası mantar önleyici olarak, et ve kümes hayvanlarında sterilizasyon amaçlı olarak yıkanmalarında kullanılabilir. Maliyet açısından ekonomik olmasının yanında çevre dostudur. Elektrolize suyun kullanımı oldukça büyük bir potansiyele sahip bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır.

Microbial control of postharvest diseases has been extensively studied and appears to be a viable technology. Food safety must be ensured at each postharvest processing step, including handling, washing of raw materials, cleaning of utensils and pipelines, and packaging. Several commercial products are available for this purpose. The time is ripe for developing new techniques and technologies. The use of electrolyzed water (EW) is the product of a new concept developed in Japan, which is now gaining popularity in other countries. Little is known about the principle behind its sterilizing effect, but it has been shown to have significant bactericidal and virucidal and moderate fungicidal properties. Some studies have been carried out in Japan, China, and the USA on the pre- and postharvest application of EW in the field of food processing. EW may be produced using common salt and an apparatus connected to a power source. As the size of the machine is quite small, the water can be manufactured on-site. Studies have been carried out on the use of EW as a sanitizer for fruits, utensils, and cutting boards. It can also be used as a fungicide during postharvest processing of fruits and vegetables, and as a sanitizer for washing the carcasses of meat and poultry. It is cost-effective and environment-friendly. The use of EW is an emerging technology with considerable potential.

 

ALKALİ_İYONİZE SUYUN OLETF FARELERİ

ÜZERİNDEKİ ANTİ_DİYABETİK ETKİSİ

1) Department of Microbiology, Wonju College of Medicine, Yonsei University
2) Department of Microbiology and Immunology, Yanbian University College of Medicine
3) Department of Biochemistry, Wonju College of Medicine, Yonsei University
4) Department of Biomedical Laboratory Science and Institute of Health Science, College of Health Science, Yonsei University
5) Department of Internal Medicine, Wonju College of Medicine, Yonsei University
6) Department of Parasitology and Institutes for Basic Medical Science, Wonju College of Medicine, Yonsei University

Dan JIN1)2), Sung Hoon RYU3), Hyun Won KIM3), Eun Ju YANG4), Soo Jung LIM4), Yong Suk RYANG4), Choon Hee CHUNG5), Seung Kyu PARK6) and Kyu Jae LEE6)

Alkalin-reduced water (ARW) is known to exert several anti-cancer effects, as well as to scavenge reactive oxygen species (ROS) and reduce blood-glucose levels. This study was performed in order to determine the effects of ARW on the control of spontaneous diabetes in Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty (OLETF) rats.
We assigned 16 male OLETF rats (4 wk) to two groups: an experimental group, which was given ARW, and a control group, which received laboratory tap water. From week 6 to 32, the body weight, lipid composition, and glucose levels in the blood of the rats were measured. The glucose levels of both groups tended to increase. However, the ARW group’s glucose levels were significantly lower than those of the control group after 12 weeks (p<0.05). The total cholesterol and triglyceride levels in the ARW group were found to be significantly lower than those of the control group during the experimental period.
These results suggest that ARW spurred the growth of OLETF rats during the growth stage, and that long-term ingestion of ARW resulted in a reduction in the levels of glucose, triglycerides, and total cholesterol in the blood.

Su Dağıtım Şebekeleri

 
Su Dağıtım Şebekelerinin Genetik Algoritma ile Optimal Tasarımı ve Genişletilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2003

A. Murat KAHRAMAN

 

Özet
Dünyada hızla nüfusun artmasına karşılık temiz su kaynaklarının giderek azalması göz önünde bulundurulursa su dağıtım şebekelerinin optimizasyonunun öneminin arttığı açıktır. Araştırmacılar önce şebeke hidroliğini çözmek için bilgisayar programları oluşturmuşlar, daha sonra su dağıtım şebekelerinin optimizasyonu konusunda çeşitli optimizasyon yöntemleri ve bunları kullanan programlar hazırlamışlardır. Ancak bunların bir çoğu gerçek şebeke sistemlerine uygulanması çok zor olan teknikler olması sebebiyle piyasalarda yaygın kullanım alanı bulamamıştır. Son yıllarda ise yeni bir yaklaşım sayabileceğimiz Genetik Algoritmaların (GAs) şebeke optimizasyonunda kullanımı giderek artmaktadır. Günümüzde genetik algoritmalar su dağıtım sistemlerinin dizaynı, genişletilmesi, rehabilitasyonu, su sızıntılarını minimize etmek için kontrol vanalarının yerleşimi, karmaşık sistemler için pompa çalışma zamanlarının düzenlenmesi, hazne işletilmesi, numune alma ve klorlama istasyonlarının yerleşimi, farklı kaynaklardan alınan suların kalitesinin optimize edilmesi gibi çok geniş bir alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmaların ışığında, su dağıtım şebekelerinin dizaynı ve genişletilmesinde kullanılabilecek, genetik algoritma ile optimizasyon yapan SuGA adlı Visual BASIC ortamlı bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Hazırlanan program, dağıtım şebekesinin hidrolik hesapları için EPA’nın su dağıtım şebekesi programı EPANET2’yi, genetik algoritma için de Optiwater firmasının OptiGA adlı ActiveX denetimini kullanmaktadır. Hazırlanan program ile her bir boru için dizaynda kullanılabilecek boru çapları ve fiyatlarını kullanarak, her düğüm noktası için ayrı ayrı verilebilen minimum ve maksimum basınç ve her boru için ayrı ayrı verilebilen minimum ve maksimum hız sınırları arasında optimize edilmiş bir şebeke sunabilmektedir. Hazırlanan program su dağıtım şebekelerinin dizaynında, mevcut bir şebekenin genişletilmesinde ve hatta rehabilitasyonunda bir mühendis denetiminde optimizasyon amaçlı kullanılabilir.
Abstract
In last decades, rapid increase in world population, urbanization and depletion of fresh water resources indicates that the optimization of water distribution networks is an essential element of water resources protection. Although up to now numerous computer aided tools on hydraulic design of water distribution networks and optimization methods have been developed. These methods could not be used widely due to some difficulties in the application of these methods/tools in real-size water distribution networks. Optimization of water distribution systems using genetic algorithms gains acceptance all over the world recent years. Genetic algorithms are powerful population oriented search algorithm based upon Darwin’s theory Survival of the fittest. The genetic algorithm selects, combines and manipulates possible solutions in a search for the lower cost network. Many tests of the application of the genetic algorithm optimization process to real-life network designs have shown that the GA is effective at finding low cost solutions. This study describes development of a computer program, called SuGA, which uses Genetic Algorithm for the least-cost design and expansion of water distribution system. Program was tested with several problems from the literature, comparing solutions was fairly near for small-scale water distribution systems. SuGA is a windows program under construction of Microsoft Visual Basic that optimizes water distribution systems using genetic algorithm. It uses Epanet2 (Distributed by The U.S. EPA) for hydraulic calculations, and OptiGA (Optiwater) ActiveX control for Genetic Algorithm optimization. SuGA can be used for new design, expansion or rehabilitation of existing water distribution systems for optimization.
İndirme Adresi
 
 
 
Su Dağıtım Sistemlerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:6 Sayı:3 Ekim 2004

A. Murat KAHRAMAN, Davut ÖZDAĞLAR

 

ÖZET/ ABSTRACT

Son yıllarda su dağıtım şebekelerinde optimizasyon tekniklerinin kullanımı giderek artmaktadır. Gelişmiş

ülkelerde, su dağıtım sistemlerinin boyutlandırılması ve işletilmesinde, en iyi optimizasyon seçeneklerinden biriolan Genetik Algoritma (GA) ön plana çıkmıştır. Yöntem basit ve uygulanması kolaydır. GA yöntemi ile

optimizasyon sayesinde büyük şebekelerin inşaat ve işletme maliyetlerinde %15 ila 50 arası kazançlar

sağlanmakta ve hidrolik açıdan da daha iyi şebekeler elde edilebilmektedir. Bu amaçla hidrolik hesaplamalar için EPANET benzeşim modelini ve David Goldberg’in temel genetik algoritmasının modifiye edilmiş bir halini kullanarak su dağıtım şebekelerinin tasarımında optimizasyon yapan SUGANET adlı bir program (Kahraman,2003) geliştirilmiştir. Bu çalışmada, literatürde birçok araştırmacının çözüm yaptığı (8 borulu, iki gözlü) hayali bir şebeke ve (34 borulu, üç gözlü) Hanoi kenti şebekesi benzer koşullarla optimize edilerek uygun çözümler elde edilmiş ve SUGANET’in sonuçları diğer araştırmacıların sonuçlarıyla kıyaslanmıştır.

Optimizasyon ile elde edilen sonuçlar, boru çaplarının değişiminin teleskopik olacak şekilde değişmesi

koşulu ve uygun akış yönleri göz önünde bulundurularak proje mühendisi tarafından düzeltildiğinde, daha iyisonuçların elde edilebildiği görülmüştür.

Bu programın kullanımı kolay olup, hidrolik benzeşim modelleri ile hemen hemen aynı girdileri

kullanmaktadır. Ek olarak sadece genetik algoritma parametreleri için bir kaç değere ihtiyaç duyulmaktadır. Buçalışmada kullanılan programın kısa sürede çözme ve optimum çözüme ulaşabilme özelliklerinin iyi olduğu vegerçek şebeke sistemlerine kolaylıkla uygulanabilir olduğu saptanmıştır.

In recent years, the use of optimization techniques for the design of water distribution networks has beenincreased. Genetic Algorithm (GA), which is one of the best optimization techniques employed in water sector, is pioneered technique for design and operation of water distribution networks in developed countries. The method is simple and it can be applied easily. GA-based optimization in the design of water distribution networks can yield higher capital and operational cost savings between 15% and 50% in large networks; and allows obtaining hydraulically better solutions. In this study, a program (SUGANET) which uses EPANET simulation model for hydraulic calculations and a modified David Goldberg’s simple GA for optimization of design of water distribution networks is developed. A model network with 8 pipes and 2 loops and Hanoi City network with 34 pipes and 3 loops, which has been stated in the literature by many researchers, have been redesigned of SUGANET and the results are compared with the results of previous researchers.

Better solutions can be found when project engineer straightened solutions that obtained from optimization by taken into consideration proper flow direction and pipe diameters changing under telescopic rule The program uses almost same data with hydraulic simulation models and it needs only a few genetic algorithm parameters. It is determined in this study that the program reaches proper solution more quickly, and can be applied on any water distribution network easily.

ANAHTAR KELİMELER / KEYWORDS

Su dağıtım sistemleri, optimizasyon, genetik algoritma, tasarım, ağ şebeke

 

Water distribution systems, optimization, genetic algorithm, design, network

Makalenin tamamını indir

 

 

Kompleks Su Dağıtım Şebekelerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu

İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi Cilt: 17 Sayı: 2 Nisan 2006

Davut ÖZDAĞLAR, Ertuğrul BENZEDEN, A. Murat KAHRAMAN

ÖZET

Bu çalışmada Genetik Algoritmalarla kompleks içmesuyu dağıtım sistemlerinin

optimizasyonu konusu irdelenmiştir. İlk iki yazar tarafından 2001 yılında projelendirilmiş

olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) içme suyu dağıtım şebekesi genetik

algoritma ile tasarım yapan SUGANET adlı programla çözülerek sonuçlar ekonomik ve

hidrolik açıdan incelenmiştir. İki ayrı noktadan beslenen sistem için dört farklı hidrolik

konumu birlikte sağlayan çözüm yapılmıştır. Projelendirmede hidrolik açıdan kararlı

çözümü bulan diğer bir bilgisayar programı (DOHC) yardımıyla elde edilen çözüm,

SUGANET programıyla elde edilen çözümle kıyaslanmıştır. SUGANET çözümünün

maliyet açısından %5.3 daha ucuz, hidrolik açıdan da daha iyi sonuçlar verdiği

saptanmıştır. Ayrıca, hidrolik açıdan bir kararlı durum için çözüm bulan klasik bilgisayar

programlarıyla, deneme yanılma yöntemiyle çaplar düzeltilerek defalarca yapılan ve aylar

süren proje çalışmalarının birkaç gün içerisinde optimum çözüm ile sonuçlandırılabildiği

görülmüştür.

ABSTRACT

Optimization of Complex Water Distribution Networks Using Genetic Algorithm

In this paper, optimization of complex water distribution systems using genetic algorithms

has been discussed. The potable water distribution network of İzmir Atatürk Organized

Industry Region (IAOSB), which was designed in 2001 by the first and second authors, is

solved using a code implementing genetic design algorithms, SUGANET, and its solutions

are evaluated from an economical and hydraulic viewpoint. A solution that provides four

different hydraulic conditions is obtained for the system with supplies from two different

nodes. The solution obtained by SUGANET is compared with the solution by DOHC, a code that can obtain hydraulically stable solutions. The comparison shows that SUGANET

solution is 5.3% less costly and yields hydraulically better results. Furthermore, it is shown

that the design studies can take months, if conventional trial-and-error codes solving

for hydraulically stable solutions were used, and that the design time required for the

 

optimal solution can be reduced to the order of days.

Not: Bu yazı

- Yayın Kurulu’na 11.04.2005 günü ulaşmıştır.

- 30 Haziran 2006 gününe kadar tartışmaya açıktır.

* Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca-İzmir –

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

** Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Buca-İzmir –

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*** Çevre Yüksek Mühendisi, İzmir – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kompleks Su Dağıtım Şebekelerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu